pikosekunt çişirme maşyny

Pikosekuntdan ýasalan maşyny aýyrmak prinsipi:
Pikosekuntda döwülýän maşynyň prinsipi, lazeriň çykýan ýagtylygy we ýylylygy subkutan hereket edýär, deriniň aşagyndaky melanin bölejiklerini derrew döwýär, soňra deriniň tegmilleri bilen çalt çykarylýar we deriniň elastikligini dikeltmäge kömek edip bilýän deri metabolizmi bilen çykarylýar. berklik.Operasiýadan soňky dikeldiş has çalt, haýsy täsirleri ýok.Şeýle-de bolsa, bejergiden soň gündelik ideg etmek, ýüzüňizde gün şöhlesinden goramak, pigmentasiýadan gaça durmak we berhizde aşa pigmentli iýmitleri iýmezlik zerurdyr.

 

 

Pikosekuntda döwülýän maşyny aýyrmak üçin seresaplyklar:

 

1. Pikosekunt çişirilenden soň deride agyry, gyzarmak we çişmek bolup biler.Bu adaty bir hadysa.Adaty ýagdaýlarda 1-den 3 günüň içinde kem-kemden ýitip gidýär.

2. Bedene gereksiz zyýan ýetirmezlik üçin, fiziologiki döwürde, göwrelilikde we laktasiýa döwründe pikosekunt çişmesinden gaça durmalydyr.

3. Pikosekunt çişirilenden soň derä suw bilen degmäň, bakteriýalary köpeltmek aňsat, ertesi gün ýüzüňizi ýuwanyňyzda derini bejermek önümlerini ulanmazlyk iň gowusydyr.

4. Pikosekunt garyndysyny aýyrmagyň dikeldiş döwründe ýarym aý töweregi iýmekden saklanyň.Bizar ediji we ajy iýmit iýmäň, kofe soýa sousy ýaly agyr pigmentler bilen iýmit iýmäň we täze miweleri we gök önümleri iýiň.

 

Simpleönekeý söz bilen aýdanyňda, lazer çişmesini aýyrmak, lazer çyrasynyň belli bir tolkun uzynlygy bilen derini şöhlelendirmekdir.Pigmentli dokuma ýetmek üçin lazer epidermislere we dermislere aralaşýar, melanini dargatýar we ahyrynda bedeniň alyş-çalşy bilen çykýar.Diňe pigmentleriň üstünde işleýär we deriniň beýleki dokumalaryna zeper ýetirmeýär.

 

 

Pikosekunt bilen umumy lazeriň arasyndaky tapawut:

Pikosekunt lazeriň bir görnüşidir, lazerleriň “Lamborghini”.Adatça, lazer pigment blokyny çagyl, pikosekunt bolsa pigment blokyny inçe guma bölüp biler.Pikosekunt şu wagta çenli iň güýçli partlaýyş güýji bolan lazerdir.Partlaýyş güýji näçe güýçli bolsa, ezilen pigment bölejikleri şonça-da az bolýar, metabolizma aňsat bolýar we çişmegi aýyrmagyň we aklamagyň täsiri şonça gowy;daş-töweregindäki adaty dokumalara ýylylyk ýitgisi hem kiçidir, lazer geçenden soň wagtlaýyn garalmagy aňsat däl.Bir söz bilen aýdylanda, pikosekuntyň aklanmagy iň gowusy, az täsirleri we gara reňkleri az.

 

Pikosekunt lazerleri haýsy deri problemalaryna laýyk gelýär?

1. Dürli pigmentasiýa problemalary: çişikler, güne ýanmak, garyşyk tegmiller, hloazma (beýleki bejergiler bilen hyzmatdaşlyk etmeli) we beýleki nokatlar;

2. Tatu ýuwmak;

3. Deriniň garramagy we dynç almagy, çeýeligiň ýoklugy, deriniň deň däl bolmagy;

4. Gyralar, gury çyzyklar, inçe çyzyklar;

5. Düwürtik yzlary, düwürtik yzlary.

Mundan başga-da, bal aryny ýaşartmak tertibi pikosekunt lazeriniň esasy artykmaçlygydyr.Onuň rewolýusiýa tehnologiýasy, “Honeycomb Focusing Lens” bolup, gözenekleri otlamak, ýaşartmak we azaltmak bilen bedeniň tebigy bejeriş prosesini kollageniň täzelenmegini güýçlendirýär.Pikosekunt bir wagtyň özünde her dürli tegmilleri, pigmentasiýany, deriniň deň däl reňkini, düwürtik belliklerini we beýleki meseleleri çözüp biler.Pikosekunt bejergisinden soň köp adam deriniň açyk, ýumşak we näzikdigini duýup biler.


Iş wagty: 31-2022-nji maý