Lukmançylyk kosmetologiýa enjamlary lazer gözellik guraly

Lazer gözelligi guraly adam pigment tegmillerini aýyrýar.Lukmançylyk kosmetologiýa enjamlarynyň prinsipi, gysga wagtyň içinde energiýany çykarmak üçin 1064nm zolakly lazeriň saýlama fototermiki täsirini ulanmakdyr.Ownuk bölejikler, bu ownuk bölejikler adam bedenindäki makrofaglar bilen fagositoz edilip bilner we pigment kem-kemden ýeňilleşer we bejerginiň maksadyna ýetmek üçin ahyrsoňy ýitip biler.Kömür, kömür, grafit we ş.m. ýaly esasy komponent hökmünde uglerodly käbir maddalar üçin lazer bir bada ýokary energiýa berip biler, şeýdip partlap, döwülip we ýokary temperaturada bir bada gazlandyrylyp bilner.Lazer gözellik guraly tekstdäki reňk materialyny derrew şöhlelendirýär, bu kagyz ýüzüne az zeper ýetirip, çap edilen tekstiň käbir görnüşlerini ýok edip biler.

Bejergi Lukmançylyk kosmetologiýa enjamlary enjamlary lazer, elektrod, radio ýygylygy, fotodinamika, kömürturşy gazy, ultrases we mehaniki rezonans ýaly dürli fiziologiki faktorlary ulanýar we bejerginiň maksadyna ýetmek üçin bedende dürli fiziologiki täsirleri döredýär.Lazer tehnologiýasy, saç aýyrmak, gaş ýuwmak, gyrmyzy aýyrmak, pigmentli tegmilleri gowulandyrmak, gara mollary bejermek, möý telangiektaziýa, ýagyň eremegi, akupoint terapiýasy we beýleki gözellik taslamalarynda iň giňden ulanylýar.Lazeriň birmeňzeşligi, ýokary ýagtylygy we bir taraplaýyn geçiriş aýratynlyklary bar.Adam ýa-da biologiki deri dokumalaryna ünsi jemlemek üçin güýçli aralaşýan güýji bolan monohromatiki ýagtylygy ulanýar we biologiki gyjyndyrma we ýokary ýylylyk arkaly zeper ýeten we nyşana alynýan dokumalary aýyrýar.Radio ýygylygy tehnologiýasy esasan ýagy azaltmak we pigmentasiýa bejergisinde, radio ýygylygy ýagy eritýän gural we foton radio ýygylygy derini ýaşartmak guraly ýaly ulanylýar.Lukmançylyk kosmetologiýa enjamlaryny bejermek ulgamy dolandyryş öý eýesinden we elektrodlardan durýar.Dolandyryş öýjügi elektrodlara ýokary ýygylykly simsiz elektromagnit tolkunlary döredýär we emitter bilen kabul edijiniň arasynda kiçijik radio tolkun meýdany döredilýär.Radio tolkunlary dokumadaky ionlary çalt yrgyldadýar we netijede ýylylyk energiýasy nyşana täsir edýär.dokuma, şeýlelik bilen öýjükleri ýok edýär we dokumany gysýar.Ultrases ses tehnologiýasy prinsipi radio ýygylyk tehnologiýasyna meňzeýär, bularyň ikisi hem piroliz prinsipi arkaly maksat öýjükleriniň saýlama elektrolizidir.
“Saýlawly elektrotermiki hereket” diýlip atlandyrylýan piroliz.Ultrasoniki fokus ýag ýag öýjükleriniň titremegine we sürtülmegine, ýokary ýylylyk öndürmegine we daşardan sowuk stimul döretmegine sebäp bolýar, şeýlelik bilen gan aýlanyşyny çaltlaşdyrýar we ýagyň emele gelmegine sebäp bolýar.Elektrod tehnologiýasy bilen görkezilen enjamlara radio tolkun bejeriş gurallary we iontoforez gözellik gurallary girýär, olar adatça öý eýesinden, displeýden, düwmelerden, simlerden we elektrodlardan durýar.Elektrik meýdanynyň täsiri astynda
Asyl ion ýagdaýyna elektrolizlenýär we neşe ionlary bir jynsdan aýrylmak we garşy jynsyň özüne çekilmegi prinsipini ulanyp, maksat dokumasyna girizilýär.Fotodinamika tehnologiýasy fotodinamika ulanylýar we fotosensilizatorlar bilen bilelikde düwürtikleri, siwilleri, damar zeperlenmelerini we käbir dokuma zeperlenmelerini bejermek üçin dürli tolkun uzynlygynyň ýeňil tolkunlary bilen derini we gyjyndyrma zeperlenmelerini şöhlelendirmek üçin ulanylýar.


Iş wagty: Iýun-02-2022