CO2 hirurgiki lazer gaýtadan işleýän maşyn Ultrapulse uglerod dioksidi lazer FDA we Medical CE tassyklandy

Gysga düşündiriş:

Bölekleýin lazer maşynynyň işleýşi CO CO2 şöhlesi deriniň epidermisi bilen gatnaşyga girende, deriniň dokumasyny gyzdyrýar we bugarýar, deriniň ýüzüni ýumşadanda ýüzleý gatlaklary, yzlary we tegmilleri derrew aýyrýar.Täze deri we kollagen ösmegi bilen derini bejerýärler.


  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

cfdfaCO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (3)

Bölekleýin lazer maşynynyň işleýşi CO CO2 şöhlesi deriniň epidermisi bilen gatnaşyga girende, deriniň dokumasyny gyzdyrýar we bugarýar, deriniň ýüzüni ýumşadanda ýüzleý gatlaklary, yzlary we tegmilleri derrew aýyrýar.Täze deri we kollagen ösmegi bilen derini bejerýärler.

Bölekleýin lazer maşynynyň işleýşi CO CO2 şöhlesi deriniň epidermisi bilen gatnaşyga girende, deriniň dokumasyny gyzdyrýar we bugarýar, deriniň ýüzüni ýumşadanda ýüzleý gatlaklary, yzlary we tegmilleri derrew aýyrýar.Täze deri we kollagen ösmegi bilen derini bejerýärler.

Aşakdaky diagrammada bu fraksiýa CO2 lazeriň gaýtadan işleýän maşynynyň nazaryýeti görkezilýär:

1. Maksatly dokumanyň derisi bejergiden öň garalýar we garry bolýar
2. Maksatly dokumalary skanirlemek we bejermek üçin fraksiýa lazerini ulanyň, ýylylyk ýüzleý deriden deriniň derisine geçip biler.
3. malylylyk köprüsini öndürmek, deriniň trawmasyny bejermek mehanizmini başlamak üçin adaty dokumanyň arasyndaky trawmatiki deşikler we deşikler (çişme tapgyry, köpelme tapgyry, gaýtadan dikeldiş tapgyry)
4. Deriniň çarçuwasynyň gurluşyna, ýüzüň kontur heýkeltaraşlygyna, ýygyrtlaryň ýitmegine, deriniň näzik gurluşyna, düwürtikleriň ýumşadylmagyna köp sanly kollagen öndüriň.

CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (1) CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (5)

1.3 Ulgamlar: Kesiş ulgamy, bölekleýin ulgam, ginekologiýa ulgamy
2. Adamlaşdyrylan programma üpjünçiligine gözegçilik, bejerginiň netijelerinde has täsirli
3. Dürli bejeriş grafikasy, sazlanyp bilinýän şekiller, ululyklar we aralyk
4.7 bilelikdäki aýdyň yşyklandyryjy gol;Işlemek üçin amatly we çeýe, energiýa ýitgisini ep-esli azaldýar.
5.USA sazlaşykly enjam;yzygiderli we hatda lazer çykyşy
6.FDA & Medical CE şahadatnamasy tassyklandy.带玻璃管CO2    CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (6)

Bu CO2 lazer bilen gaýtadan işleýän maşyn bejeriş kelleleri: kelläni / kesýän kelläni / şahsy kelläni skanirlemek bilen enjamlaşdyrylan

A. Kelläniň netijeliligini barlamak: Tender derisi / gözenekleri gysmak / striae gravidarun we hloazma aýyrmak
B. Kelläniň netijeliligini kesmek: skaroma / newus aýyrmak
C. Şahsy kelläniň täsiri: waginany / ýumşak wulwany berkidiň

CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (10) CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (7)       CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (2)

Bölekleýin CO2 lazer bilen gaýtadan işleýän maşyn:

1. Düwürtikleri, düwürtik yzlaryny, yzlary we ş.m. bejermek.
2. Gözüň töweregindäki inçe çyzyklary we gury çyzyklary aýyrmak.
3. ialüz we maňlaý ýyrtyklaryny, bogun ýygyrtlaryny netijeli gowulaşdyrmak.
4. Düwürtik we ýaňak tegmilleri ýaly pigmentli lezýonlary bejermek.
5. Derini berkitmek we götermek.
6. Uzaldyş belgileri we beýleki çuň yzlar.

CO2 Laser Resurfacing Machine Carbon Dioxide Laser (4)

Fraksiýa CO2 lazeriň gaýtadan işleýän maşynynyň artykmaçlyklary :

1. Bölekleýin CO2 lazer bilen gaýtadan işleýän maşyn howpsuz we bedeniň islendik bölegini bejerip bilýär.
2. Deriniň hilini çaltlaşdyryp, derini berkidip, gözenekleri berkidip biler.
3. Deriniň sagalmagyna kömek edip, gysga wagtyň içinde dikelip bilýän bolsa, termiki zeper ýaly zyýanly täsirlerden gaça durýar.
4. Lazeriň bu görnüşi, görünýän deriniň ýarylmagyny ýarymdan gowrak azaldyp biler.Inçe çyzyklarda, umumy gurluşda we kynçylykly pigmentasiýa ýerleriniň azalmagynda ajaýyp gowulaşma üpjün edýär.Çuňňur ýyrtyklara düýpli täsir edýär.Düwürtik yzlary CO2 lazeriniň täzeden döremegine-de jogap berýär;hassalarymyzyň köpüsi düwürtik yzlarynyň 50% gowulaşandygyny görýärler.Bu görnüşiň täzeden döremeginiň ters täsiri derini berkitmekdir.Lazeriň emele getirýän ýylylygy bedende şikes ýetmegine sebäp bolýar, bu ýerde täze kollagen we elastin döredýär, derini güýçlendirýär we aslynda birneme göterýär.

Zawod

808 (4)

IŞLER

808 (5)

ASSEMBLY LINE

808 (6)

Ammar we gaplama

808 (7)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň